Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie Dagital Legal, s.r.o., so sídlom: Nové Záhrady I/9, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 881 761 (ďalej len „my“), ktorá je spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom. Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na 0911 195 133, e-mailom na info@dagital.eu alebo poštou na adresu nášho sídla.

V našej kancelárií pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú: info@dagital.eu alebo adresa sídla našej kancelárie pri poštovom styku. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78 a § 79), zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi.

Nižšie odpovedáme na základné otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov našou advokátskou kanceláriou v zmysle čl. 13 a 14 GDPR:

Účel

Právny základ podľa GDPR

Poskytovanie právnych služieb (v súlade so stavovskými predpismi Slovenskej advokátskej komory)

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR prípadne plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Poskytovanie iných ako právnych služieb

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov kancelárie (právna agenda)

Oprávnený záujem kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR: preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov kancelárie

Zvyšovanie povedomia o kancelárii v online prostredí (prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky kancelárie)

Oprávnený záujem kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR: zvyšovanie povedomia o kancelárii v online prostredí alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Zasielanie marketingovej komunikácie

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR: účely priameho marketingu

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Štatistické účely

Akékoľvek právne základy vyššie uvedených účelov (zlučiteľné účely) v zmysle čl. 89 GDPR)

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, pri spracúvaní osobných údajov sledujeme nasledovné oprávnené záujmy našej kancelárie: 

Oprávnené záujmy

Vysvetlenie

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov kancelárie

V prípade súdnych alebo mimosúdnych sporov, vyjednávaní a komunikácii o zmluvných vzťahoch, vymáhania pohľadávok, oznamovaní skutočností orgánom verejnej moci a podobných činnostiach preukazujeme, uplatňujeme a obsahujeme právne nároky našich klientov (v rámci poskytovania právnych služieb) alebo aj našej kancelárie, spoliehame sa pritom na oprávnený záujem našich klientov alebo nás.

Zvyšovanie povedomia o kancelárii v online prostredí

Pri zverejňovaní obsahu na našich sociálnych sieťach a na našej (Facebook, Google a LinkedIn) môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania na základe nášho oprávneného záujmu na zvyšovaní povedomí o kancelárii v online prostredí.

Účely priameho marketingu

Účely priameho marketingu môžu v zmysle recitálu 47 GDPR predstavovať oprávnené záujmy. Na tieto oprávnené záujmy sa spoliehame najmä pri zasielaní marketingovej komunikácie formou newslettra alebo poštou v prípadoch, kedy nie je potrebný predchádzajúci súhlas adresáta komunikácie v zmysle platných právnych predpisov. Ak je potrebný súhlas, na tento oprávnený záujem sa samozrejme nespoliehame. 

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov podľa predpisov Slovenskej advokátskej komory napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným alebo daňovým poradcom, poskytovateľom serverového úložiska, poskytovateľom účtovného softvéru (vidno na faktúre), Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania).

Pri bežných administratívnych činnostiach a modernej kancelárskej práci potrebnej na poskytovanie právnych služieb, tiež sprístupňujeme osobné údaje poskytovateľom cloudových služieb umožňujúcich organizovanie našich webinárov (Cisco-Webex), poskytovateľom služieb technickej podpory, poskytovateľom bežného softvérového vybavenia, OTT a cloudových služieb využívaných pri práci alebo podpore našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. V rámci fungovania našej webstránky používame nasledovných dodávateľov:

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Údaje o uchádzačoch o zamestnanie, o zamestnancoch a spolupracovníkov spracúvame aj prostredníctvom našich účtovných a daňových poradcov (spoločnosť Bonitax), resp. aj prostredníctvom prevádzkovateľov portálov týkajúcich sa pracovných ponúk (ako napr. Profesia alebo LinkedIn).

Vo všeobecnosti sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov vykonávané našou kanceláriou tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Emailová komunikácia a elektronické kópie všetkej právnej dokumentácie týkajúce sa našej činnosti zostávajú uložené na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky so zálohami v rámci EÚ. Používame svetového a overeného poskytovateľa cloudových služieb.  

Pri využívaní našich webinárov a používaní služby Webex Webinars (Cisco) by nemalo na našej strane dochádzať k vykonávaniu cezhraničných prenosov do tretích krajín. Klientske dáta o účastníkoch našich webinárov zostanú uchovávané výlučne v dátových centrách Cisco lokalizovaných v EÚ pod našou správou. V prípade, ak by k prenosu údajov malo v konkrétnom prípade dôjsť máme s dodávateľom uzatvorené nové štandardné zmluvné doložky - modul 2 (C2P), ďalšie primerané zmluvné záruky v DPA zmluve a posúdenie primeranosti dodatočných zmluvných a technických záruk. Čo však nevieme vylúčiť je možný prenos klientskych údajov do USA v dôsledku využívania sub-sprostredkovateľov, s ktorými má Cisco tiež uzatvorené štandardné zmluvné doložky – modul 3 (P2P) – konkrétne pôjde o firmy poskytujúce rôzne cloudové služby: Amazon Web Service (USA), Amplitude (USA), Snowflakes (USA), Rackspace (USA), Sparkpost email service (USA), WalkMe (USA).

Najmä na komunikáciu s našim online publikom resp. na správu online profilov našej kancelárie využívame aj služby niektorých popredných dodávateľov ako napr. Google, Facebook, LinkedIn (Microsoft Corporation) a Mailgun. Nevyužívame ich primárne na poskytovanie právnych služieb, ale na účely týkajúce sa našich online aktivít na webe, blogu, vyhľadávačoch, sociálnych sietí a marketingu, kde nie je prepojenie s klientom úplne jednoznačné (ide aj o verejnosť).

Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v USA a tie sú považované za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020  bol zrušený mechanizmus EU-US Privacy Shield vo všetkých z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA v na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou. V zmysle daného rozsudku majú prevádzkovatelia pristúpiť aj k prijatiu dodatočných záruk, ak by to bolo potrebné. V rámci našej kancelárie sme sa rozhodli, že hlavnou zárou bude, že nebudeme  prostredníctvom našej webstránke ukladať do zariadení návštevíkov žiadne trackovacie kódy, cookies alebo pixely, ktoré by mohli byť napojené na reklamné siete sledujúce správanie užívateľa na interente. Nižšie môžete nájsť odkaz na štandardné zmluvné doložky, ktoré sa týkajú prenosu údajov do USA.

Dodávateľ

Podmienky ochrany súkromia 

Primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR

Cisco

https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-webex-meetings-privacy-data-sheet.pdf

 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/global-privacy-policy.html

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/trust-center/docs/cisco-faq-intl-transfer-personal-data-post-schrems-II.pdf

 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/sccs-ctop.pdf

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Facebook / WhatsApp

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-our-global-operations

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

LinkedIN

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

Microsoft Corporation

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA?year=2021

Mailgun

https://www.mailgun.com/privacy-policy/

https://www.mailgun.com/gdpr/

https://na3.docusign.net/Signing/?insession=1&ti=f6dee0c1ebc64aa58a8f25ed3c46f68f

 [JB1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=8971FC1BEC60D7B5BB9A80B649BB9433?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6174518

Žiadne. Radi si ale vypočujeme Váš názor, ak si myslíte, že k nemu dochádza.

Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.: 

  • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky; 

  • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;

  • Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;

  • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu. 

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.: 

  • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať; 

  • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;

  • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu; 

  • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi. 

Vo vzťahu k ďalším účelom platia tieto všeobecné doby uchovávania:

Účel spracúvania

Všeobecná doba uchovávania

Poskytovanie iných ako právnych služieb

3 roky od ukončenia zmluvy alebo ukončenia poskytovania daných služieb

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov kancelárie (právna agenda)

Počas trvania súdneho sporu, mimosúdneho vyrovnania ale najviac do zániku predmetného nároku premlčaním alebo prekluziou

Zvyšovanie povedomia o kancelárii v online prostredí (prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky kancelárie)

2 roky

Zasielanie marketingovej komunikácie

Až do odvolania súhlasu alebo námietky, spravidla nie dlhšie ako 2 roky, pokiaľ nedôjde k obnoveniu súhlasu

Personalistika a mzdy

Spravidla do 10 rokov

Účtovné a daňové účely

Do 10 rokov

Štatistické účely

Počas trvania vyššie uvedených účelov

Vyššie uvedené všeobecné doby uchovávania sa však môžu vo vzťahu k vybraným údajom alebo spracovateľským operáciám skrátiť, ak dané údaje nie sú ďalej potrebné na dosiahnutie účelu.

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. 

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, nazeraním do rôznych spisov a informačných systémov, získavaním dôkazov v prospech klienta, všetkými zákonnými a dostupnými spôsobmi, a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií. Takéto získavanie osobných údajov môže zahŕňať získavanie akýchkoľvek kategórií osobných údajov, vrátane bežných osobných údajov, osobitných kategórií osobných údajov, ako aj údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky, ak je to nevyhnutné na riadne poskytovanie právnych služieb advokátom.

GDPR upravuje práva dotknutých osôb v článkoch 12 až 22. Vo všeobecnosti máte ako dotknutá osoba najmä:

§  Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;

§  Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;

§  Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;

§  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;

§  Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy;

§  Právo namietať podľa článku 21 GDPR, ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo ak ide o účely priameho marketingu, a to vrátane profilovania;

§  Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje. Je však veľmi podstatné, či táto fyzická osoba je alebo nie je náš klient, pretože od toho môže závisieť či právu vyhovieme alebo nie. Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, prenosnosť, právo namietať proti spracúvaniu alebo žiadať obmedzenie spracúvania za podmienok upravených v GDPR. Dané práva podľa nášho názoru vyplývajú aj zo Zákona o advokácii a stavovských predpisov Slovenskej advokátskej komory. Právo na prístup, informácie a prenosnosť v zmysle čl. 15 a čl. 20 GDPR nemusia mať iné osoby ako je klient z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Dané obmedzenie sa však vzťahuje len na prípady, keby by poskytnutím daných informácií mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 23 Zákona o advokácii. V takých prípadoch sme povinní požiadať klienta o súhlas s poskytnutím daných informácií. V prípade, ak sa domnievame, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť by nebolo v záujme klienta, sme oprávnení rozhodnúť o neposkytnutí takých informácií aj napriek udeleniu súhlasu klienta (viď § 23 ods. 3 Zákona o advokácii). V prípade ak nejde o taký prípad, postupujeme podľa všeobecných podmienok vyplývajúcich z GDPR. Myslíme si, že k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR u nás nedochádza, ale radi si vypočujeme opačný názor a vyhovieme žiadosti o ľudský zásah ak bude opodstatnená. 

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Snažíme sa obmedzovať používanie cookies a podobných technológií nie len na tomto webe, ale aj mimo neho. V rámci našich PR a marketingových aktivít sme sa rozhodli minimalizovať používanie štandardne dostupných nástrojov na cielenie reklamy a profilovanie. Necielime ani na klientov ani na potenciálnych klientov žiadne reklamné kampane na sociálnych sieťach. Tento web bol rovnako vyvinutý so zreteľom na reguláciu cookies a podobných technológií podľa čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice a nemal by vôbec ukladať žiadne cookies (dokonca ani nevyhnutné cookies). Pri vypĺňaní formulárov sú údaje zaslané nášmu sprostredkovateľovi (Mailgun), ktorý nám automaticky správy doručí emailom, ale na serveri webu nezostávajú uložené žiadne údaje. Používaním tohto webu nezasahujeme preto do Vášho súkromia.

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu. 

 

Dagital Legal, s.r.o.

November 2022 (posledná aktualizácia - HR príjemcovia)

Marec 2022 (predošlá verzia)

Október 2020 (predošlá verzia)

Widget powered by Dagital
Rodger

Use below form to send your GDPR request.