Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na akékoľvek právne a iné služby poskytované advokátskou kanceláriou Dagital Legal, s.r.o., so sídlom Nové Záhrady I/9, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 881 761, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 119339/B a v zozname spoločností oprávnených poskytovať právne služby vedenom Slovenskou advokátskou komorou, DIČ: 2120509853, IČ DPH: SK2120509853 (ďalej len „my“ alebo „Kancelária“).

1.     Definície a úvodné ustanovenia

1.1     Definície.

Na účely týchto VOP:

Chránené Materiály“ znamená Právnu dokumentáciu, ktorá je zo svojej povahy určená iba pre interné využívanie Klienta a jeho personálu alebo preukazovanie súladu pred dozornými orgánmi, najmä avšak nie len posúdenie vplyvu, balančné testy, záznamy o spracovateľských činnostiach, interné politiky, metodiky a nástroje, GDPR reporty, rozdielové analýzy, výstupy zo služby Data Protection Monitoring a pod.;

 „Duševné vlastníctvo“  znamená Materiály, Chránené materiály, Právnu dokumentáciu, Ochranné známky, Označenia, Know-How, obsah Webstránky, alebo akokoľvek iné predmety chrániteľné právami duševného vlastníctva ako napr. dizajny, úžitkové vzory, ochranné známky, označenia, slogany, logá, označenia pôvodu, patenty, vynálezy, akékoľvek autorské diela alebo databázy chrániteľné predpismi autorského práva, obchodné tajomstvo Kancelárie alebo iné dôverné informácie a materiály, ktoré vlastní alebo ku ktorým práva vykonáva Kancelária;

 "GDPR" znamená nariadenie č. 2016/679 všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov;

 „Materiály“ znamená Právnu dokumentáciu, ktorá je zo svojej povahy určená na také využívanie, pre ktoré je nevyhnutné šírenie alebo zdieľanie s inými osobami mimo organizácie Klienta a dozorných orgánov, najmä zmluvná dokumentácia, podmienky ochrany súkromia a pod.;

 „Marketingové materiály“ znamenajú akékoľvek marketingové materiály, články, blogy, návody, cenové ponuky, prezentácie, semináre, školenia, webináre rešerše a obdobné materiály alebo informácie patriace alebo nesúce označenie Kancelárie;

 Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

 „Ochranné známky“ znamenajú registrované a neregistrované ochranné známky Kancelárie, a to najmä slovná ochranná známka „dagital“ ;

 „Označenia“ znamená označenie „dagital“ alebo „dagital legal“ a to vrátane kombinácií s inými označeniami;

 „Právna dokumentácia“ predstavuje akékoľvek právne dokumenty ako napr. zmluvy, memorandá, analýzy, reporty, rozdielové analýzy, GDPR reporty, dokumentáciu súvisiacu s GDPR, vzorové dokumenty alebo akékoľvek iné písomné diela, ktoré Kancelária vytvorí pri poskytovaní právneho poradenstva;

 „Know-How“ znamená akékoľvek vedomosti, skúsenosti, výsledky, špecializácie, postupy, odporúčania, návody, názory, štatistiky, ciele, vízie, obchodné stratégie, marketingové stratégie a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré vznikli činnosťou Kancelárie a týkajúce sa jej fungovania;

 „Klient“ znamená právnická alebo fyzická osoba využívajúca právne služby v zmysle týchto VOP;

Zmluvné strany“ znamenajú spoločne Kancelária a Klient, každý samostatne „Zmluvná strana“;

Webstránka“ znamená webové sídlo Kancelárie www.dagital.sk a www.dagital.eu vrátane všetkých sekcií a pod-sekcií.

1.2     Pôsobnosť. Tieto VOP sa vzťahujú na akékoľvek právne služby dodávané Kanceláriou, ak sa tak Zmluvné strany dohodli. 

1.3   Akceptácia VOP. Klient akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať tieto VOP:
a) podpísaním písomnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ktorá odkazuje na tieto VOP; b) akceptovaním ponuky právnych služieb Kancelárie, ktorá odkazuje na tieto VOP (vrátane emailu); c) navštívením a používaním Webstránky (iba v rozsahu, ktorý sa týka používania Webstránky); d) porušením licenčných podmienok uvedených v týchto VOP; e) iným spôsobom, z ktorého jednoznačne vyplýva záväzok Klienta dodržiavať tieto VOP.

1.4   Predmet VOP. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní právnych služieb Kancelárie. V prípade rozporu medzi týmito VOP a samostatnou zmluvou o poskytovaní právnych služieb uzatvorenou medzi Zmluvnými stranami má prednosť zmluva. Predmetom týchto VOP sú aj ďalšie osobitné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa najmä používania Webstránky, dokumentácie a duševného vlastníctva Kancelárie.

1.5   Kontaktné údaje. Všeobecné kontaktné údaje Kancelárie sú: info@dagital.eu, + 421 911 195 133, Dagital Legal, s.r.o., Nové Záhrady I/9, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika. Zmluvné strany sú povinné oznamovať si navzájom zmenu kontaktných údajov, pričom až do oznámenia nových kontaktných údajov platia pôvodné. Komunikácia (či už písomná alebo elektronická), ktorá sa vráti jednej Zmluvnej strane z už neplatných kontaktných údajov, ktorých zmenu alebo aktualizáciu mala druhá Zmluvná strana povinnosť oznámiť Zmluvnej strane zasielajúcej komunikáciu, sa považuje za doručenú.

1.6   Dohľad. Nad činnosťou Kancelárie vo veciach advokácie vykonáva dohľad Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava (www.sak.sk), vo veciach spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (www.dataprotection.gov.sk) a vo veciach ochrany spotrebiteľa a elektronického obchodu Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava (www.soi.sk).

 2.     Právne služby

2.1     Súlad s predpismi. Kancelária poskytuje právne služby v súlade so Zákonom o advokácii a stavovskými predpismi Slovenskej advokátskej komory a to najmä advokátskym poriadkom.

2.2     Zastúpenie. Kancelária je oprávnená dať sa v rámci svojho poverenia zastúpiť iným advokátom, koncipientom alebo zamestnancom Kancelárie, pričom dané zastúpenie nesmie byť proti vôli Klienta. Klient výslovne súhlasí s tým, že Kancelária sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť osobami uvedenými na Webstránke.

2.3    Poistenie. Kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb s limitom poistného plnenia minimálne vo výške 1 500 000 eur. Poskytovanie iných ako právnych služieb nie je pokryté poistením zodpovednosti Kancelária za vzniknutú škodu.

2.4    Jazyk. Právne služby, tieto VOP alebo samostatná zmluva o poskytovaní právnych služieb sú Klientovi ponúkané v primárne v slovenskom jazyku, po osobitnej dohode môžu byť poskytované aj v anglickom jazyku.

2.5    Iné služby. Tieto VOP sa vzťahujú aj na akékoľvek iné ako právne služby poskytované kanceláriou. V prípade, ak by sa ukázalo, že právne služby poskytované Kanceláriou nie sú právnymi službami, Zmluvné strany sa dohodli na aplikovaní týchto VOP na dané služby v primeranom rozsahu.

3.     Odmena a platobné podmienky

3.1     Odmena. Odmena Kancelárie za právne služby poskytované Klientovi je dohodnutá medzi Zmluvnými stranami najmä v samostatnej zmluve o poskytovaní právnych služieb, formou akceptácie ponuky Kancelárie (vrátane akceptácie emailom) alebo odkazom na cenovú ponuku uvedenú na Webstránke. Kancelária je oprávnená požadovať primeraný preddavok z odmeny. Bez ohľadu na to, či ide o súčasť odmeny alebo nie, zapracovanie pripomienok Klienta k Právnej dokumentácii nie je podmienkou fakturácie odmeny, ak boli dodané prvé návrhy všetkej Právnej dokumentácie, ktoré mala Kancelária vypracovať. Podmienkou fakturácie odmeny Kancelárie nie je ani podpísanie akékoľvek preberacieho resp. odovzdávacieho protokolu zo strany Klienta.

3.2    Splatnosť a fakturácia. Všeobecná splatnosť odmeny Kancelárie za právne služby je 15 dní, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak v samostatnej zmluve. Právne služby Kancelária fakturuje na mesačnej báze pozadu, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. Ak sa Zmluvné strany dohodli na mesačnej fakturácii, podkladom každej faktúry Kancelárie je podrobný prehľad času strávenom na zadaní vo formáte: deň, čas a podrobný opis poskytovaných právnych služieb. Tieto údaje Kancelária zaznamenáva na dennej báze a sú kedykoľvek k dispozícii na Klientove oboznámenie. Ak sa Zmluvné strany dohodli na pevnej (fixnej) odmene, Kancelária strávený čas na zadaní nie je povinná zaznamenávať a vykazovať. Akákoľvek fakturácia podľa týchto VOP alebo Licenčných podmienok prebieha výlučne v elektronickej podobe.

3.3     Ďalšie náklady. V odmene sú zahrnuté všetky náklady Kancelárie súvisiace s poskytovaním právnych služieb okrem hotových výdavkov a náhrady za stratu času v zmysle Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Paušálne náklady Kancelárie týkajúce sa telekomunikačných, poštových a dopravných výdavkov predstavujú 5 percent z celkovej odmeny a Kancelária je oprávnená tieto náklady vyúčtovať spätne.

3.4    Tarifná odmena. V prípade, že medzi Zmluvnými stranami nebola výslovne dohodnutá odmena za právne služby platí, že Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej odmene za právne služby vo výške 150 eur bez DPH splatnej mesačne pozadu so splatnosťou 15 dní alebo na tarifnej odmene advokáta s rovnakou splatnosťou, podľa toho čo je vyššie.

3.5 Inflácia. V prípade, že spolupráca Zmluvných strán presiahne do ďalšieho kalendárneho roka, Klient súhlasí s tým, že hodinová sadzba pre tento ďalší kalendárny rok sa s účinnosťou od 1. januára daného ďalšieho kalendárneho roka automaticky zvýši o mieru priemernej inflácie v sektore služieb zaznamenanú za uplynulý rok, v ktorom boli právne služby poskytované. Pre uplatnenie tohto bodu nie je nevyhnutné, aby boli právne služby poskytované počas celého predchádzajúceho roka.

3.6 Zapracovanie pripomienok. Ak nie je dohodnuté inak, Kancelária je povinná zapracovať  jedno kolo pripomienok Klienta k Právnej dokumentácii vypracovanej Kanceláriou. To neplatí, ak Kancelária dodáva prázdny nástroj alebo nevyplnenú šablónu. Zapracovanie ďalších pripomienok predstavuje doplnkové právne služby, ktoré Kancelária fakturuje na základe dohodnutej hodinovej sadzby, a to bez ohľadu na to, či ponuka alebo zadanie vychádzalo z časového odhadu alebo fixnej odmeny. Zapracovanie druhého a ďalších kôl pripomienok nie je súčasťou fixnej odmeny / ponuky. Programátorské úpravy nástrojov, zmena ich filozofie alebo základnej funkcionality vždy predstavujú doplnkové služby, ktoré sú predmetom dohodnutej hodinovej sadzby, pričom Kancelária nie je povinná ich realizovať. Zapracovanie pripomienok Klienta neznamená, že Kancelária sa stotožní so všetkými návrhmi Klienta, pričom postupuje podľa svojho odborného uváženia a v najlepšom záujme Klienta. Ak nie je dohodnuté inak, na pripomienky je vyhradených 8 percent z pôvodného časového fondu na dokončenie zadania pri štandardnej hodinovej sadzbe. Ak by zapracovanie pripomienok Klienta malo zabrať viac času ako podľa predchádzajúcej vety, Kancelária nie je povinná pripomienky zapracovať alebo ich môže zapracovať v rámci doplnkových právnych služieb.

3.6 Súčinnosť. Klient sa zaväzuje poskytnúť Kancelári všetku potrebnú a požadovanú súčinnosť na riadne a včasné poskytnutie právnych služieb, vrátane dodania všetkých potrebných podkladov a informácií a to v čase, v ktorom Kancelária podľa ponuky alebo zmluvy má dodať právne služby. Ak Klient neposkytne požadovanú súčinnosť, Kancelária je oprávnená dodať právne služby a pripraviť výstupy Právnej dokumentácie len na základe podkladov a informácií dodaných Klientom podľa prvej vety. Neskoršie dodanie podkladov a súčinnosti a ich zapracovanie zo strany Kancelárie je považované za doplnkové právne služby okrem prípadov, kedy je v omeškaní s vypracovaním podkladov Kancelária.

4.     Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1    VOP. Klient je povinný dodržiavať tieto VOP, osobitne dohodnuté zmluvu s Kanceláriou a Licenčné podmienky. V prípade porušenia týchto VOP alebo individuálne dohodnutej zmluvy o poskytovaní právnych služieb je Klient povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Kancelárii. Na poskytovanie právnych služieb Kanceláriou sa nevzťahujú všeobecné obchodné alebo iné podmienky Klienta alebo tretej strany, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.

4.2   Mlčanlivosť. Kancelária je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom advokácie podľa § 23 Zákona o advokácii. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu ani na dovolené zverejnenie referencie Kancelárie v zmysle nasledujúceho bodu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré Kancelária použije na poskytnutie právnych služieb (zamestnanci, poradcovia, spolupracujúci advokáti, koncipienti a pod.). Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po akomkoľvek Ukončení (tak ako je definované nižšie).

4.3   Referencie. Je bežnou praxou advokátskych kancelárii poskytovať základné informácie o klientoch a obsahu právneho poradenstva vo všeobecnej forme pre účely národných alebo medzinárodných hodnotení advokátskych kancelárií, ako referencií na vlastnej webovej stránke, v marketingových materiáloch alebo ponukách právnych služieb. Klient súhlasí s tým, že Kancelária bude uvádzať o Klientovi a poskytovanom právnom poradenstve tieto základne informácie spolu s uvedením loga Klienta na Webstránke alebo iných materiáloch. Kancelária sa zaväzuje postupovať pri používaní referencií spôsobom, ktorým nebudú zverejnené žiadne citlivé informácie o Klientovi a obsahu právneho poradenstva. Kancelária nesmie použiť referenciu, ak by tým boli ohrozené záujmy Klienta. Príklad všeobecného formátu referencií používaných Kanceláriou:

„Obchodné meno Klienta / Skupina Klienta – poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov vrátane dodania rozdielovej analýzy súladu s GDPR a prípravou štandardnej dokumentácie.“

4.4   Zodpovednosť za škodu. Kancelária zodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú poskytovaním právnych služieb podľa § 26 Zákona o advokácii. Klient zodpovedá Kancelárii najmä za škodu spôsobenú porušením svojich povinností podľa týchto VOP.

5. Licenčné podmienky

5.1     Marketingové materiály. Klient nesmie bez výslovného písomného súhlasu Kancelárie Klient sprístupňovať, poskytovať, šíriť alebo zverejňovať Marketingové materiály mimo svojej organizácie.

5.2     Maximálny rozsah ochrany. Aj keby sa konkrétne práva majiteľa, autora alebo vykonávateľa práv na ochranu Duševného vlastníctva neaplikovali v zmysle príslušných právnych predpisov, aplikujú sa v zmysle dohody Zmluvných strán a týchto VOP v maximálnom rozsahu na zmluvnom základe. V prípade porušenia týchto licenčných podmienok alebo v prípade neuhradenia odmeny za používanie Materiálov zo strany Klienta je Klienta a každá osoba disponujúca Duševným vlastníctvom povinná bezodkladne ukončiť dané používanie a vrátiť ho Kancelárii.

5.3    Licenčné podmienky pre Materiály. Klient a ktokoľvek komu sú Materiály určené, je oprávnený ich používať, ak dodrží základné licenčné obmedzenia Kancelárie spočívajúce v ponechaní Ochrannej známky, Označenia alebo odkazov na tieto VOP alebo licenčné podmienky Kancelárie na Materiáloch po celý čas ich oprávneného využívania. Licencia na používanie Materiálov je nevýhradná a obmedzená na zaužívaný účel (t.j. bežné používanie Materiálov), bez práva udeľovať sublicenciu tretím osobám a bez práva komerčne využívať dané Materiály.

5.4   Licenčné podmienky pre Chránené materiály. Pri Chránených materiáloch platia okrem licenčných podmienok uvedených v bode 5.3 vyššie (ktoré sa aplikujú rovnako aj na Chránené materiály) nasledovné obmedzenia a zákazy. Klient a ktokoľvek kto sa oboznámi, disponuje alebo príde do styku Chránenými materiálmi nesmie najmä bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Kancelárie:

a)     komerčne využívať Chránené materiály bez osobitného dojednania s Kanceláriou, najmä je výslovne zakázaný ďalší predaj alebo licencovanie alebo vydávanie sa za autora, majiteľa alebo vykonávateľa práv k Chráneným materiálom, napr. odstránením Ochranných známok alebo Označení alebo odkazov na Kanceláriu;

b)     akokoľvek zverejniť Chránené materiály bez ohľadu na spôsob a formu zverejnenia;

c)     akokoľvek zmeniť štruktúru, logiku a usporiadanie Chránených materiálov vypracovaných Kanceláriou;

d)     vytvoriť nové dielo na základe Chránených materiálov, najmä akokoľvek spájať alebo kombinovať prvky Duševného vlastníctva s inými informáciami, podkladmi a výsledkami tvorivej duševnej činnosti Klienta alebo akejkoľvek tretej strany;

e)     akokoľvek používať Chránené materiály mimo skupiny Klienta v rozsahu, ktorý nie je nevyhnutný na riadne využívanie právnych služieb Kancelárie pre potreby Klienta; pre odstránenie pochybností platí, že Klient zodpovedá za porušenie tohto zákazu objektívne bez ohľadu na príčinu a dôvod zakázaného šírenia alebo reprodukovania Chránených materiálov nad rámec potreby Klienta pri využívaní právnych služieb Kancelárie (napr. Klient je zodpovedný za akékoľvek zakázané použitie Duševného vlastníctva aj v dôsledku jeho kompromitácie kybernetickým útokom alebo útokom zvnútra v dôsledku protiprávneho konania Klientovho zamestnanca a/alebo poradcu);

f)      akokoľvek inak používať Chránené materiály, ak je dané používanie spôsobilé privodiť Kancelárii škodu prípadne inej osobe obohatiť sa na úkor Kancelárie alebo bez zaplatenia primeranej odmeny Kancelárii.

5.5 Klient je oprávnený použiť Chránené materiály len na účely výslovne súvisiace s právnymi službami, a to najmä zabezpečenie súladu s právnymi predpismi. V prípade súdneho, správneho alebo iného konania je Klient oprávnený poskytnúť Chránené materiály bez súhlasu Kancelárie orgánu verejnej moci len v prípade, ak je to nevyhnutné na uplatnenie alebo ochranu Klientových práv (t.j. uplatniť alebo ochrániť práva nie je možné inak) alebo ak taká povinnosť vyplýva Klientovi z právnych predpisov, pričom v takom prípade je Klient povinný oznámiť túto skutočnosť Kancelárii a odkázať orgán verejnej moci na tieto VOP, ktoré sa naďalej vzťahujú na Chránené materiály a zakazujú ďalšie šírenie, poskytovanie, zverejňovanie, sprístupňovanie, zmenu a ďalšie používanie a využívanie Chránených materiálov v rozpore s týmito VOP. Klient nesmie poskytovať Chránené materiály iným osobám mimo jeho skupiny bez súhlasu Kancelárie. Tento zákaz sa rovnako vzťahuje na poskytnutie Chránených materiálov iným advokátom alebo poradcom bez ohľadu na to, či sú viazaní obdobou povinnosťou mlčanlivosti ako Kancelária. Klient je povinný rešpektovať stanovisko Kancelárie, že súhlas s poskytnutím právnej dokumentácie konkrétnej osobe neudelí. Klient je povinný špecifikovať detailným spôsobom dôvody a konkrétne účely, za ktorými sa potrebuje iný advokát alebo poradca oboznámiť s Chránenými materiálmi. V takom prípade je Kancelária oprávnená navrhnúť alternatívnu formu poskytnutia informácií potrebných pre činnosť iného advokáta alebo poradcu, ktorá neohrozí Duševné vlastníctvo Kancelárie a Klient je povinný takéto opatrenie rešpektovať. V prípadoch hodných osobitného zreteľa Kancelária súhlas udelí aj na Chránené materiály za podmienky, že osoby, ktoré sa oboznámia s právnou dokumentáciou sa zaviažu dodržiavať tieto VOP vrátane poskytnutia zábezpeky v prípade ich porušenia. Týmito prípadmi hodnými osobitného zreteľa sú najmä due dilligence (právne a iné audity) vykonávané pri predaji Klienta alebo jeho časti. Nič v tomto bode nebráni Klientovi voľne šíriť obsah alebo informácie zachytené alebo vyplývajúce z Chránených materiálov spôsobom, kedy budú obsah a informácie zhrnuté Klientom v inej (vlastnej) podobe, forme a iným spôsobom aký je použitý v Chránených materiáloch, pričom zároveň nebudú porušené iné ustanovenia týchto VOP a nebude ohrozené Duševné vlastníctvo. Akékoľvek iné použitie Chránených materiálov podlieha predchádzajúcemu výslovnému písomnému súhlasu Kancelárie.

5.6  Oznamovanie porušenia licenčných podmienok. Klient alebo ktokoľvek iný kto sa dozvie o porušení licenčných obmedzení a zákazov týchto licenčných podmienok je povinný Kancelárii bezodkladne danú skutočnosť oznámiť Kancelárii, bez ohľadu na to, či ide o porušenie z jeho strany alebo zo strany akejkoľvek inej osoby. Porušenie tejto povinnosti Klientom zakladá nárok na náhradu škody spôsobenej porušením Duševného vlastníctva Kancelárie aj voči Klientovi bez ohľadu na to, či Klient svojim konaním porušil práva Kancelárie k Duševnému vlastníctvu podľa týchto VOP alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.7  Data Protection Monitoring. Výstupy zo služby Data Protection Monitoring je Klient oprávnený voľne používať a šíriť len v rámci svojej skupiny. Bez súhlasu Kancelárie nesmie Klient alebo ktokoľvek iný zverejňovať alebo iným spôsobom využívať výstupy zo služby Data Protection Monitoring.

5.8  Zmluvná pokuta. Za každé jednotlivé porušenie povinnosti získať od Kancelárie súhlas s použitím Chránených materiálov alebo za závažné porušenia licenčných podmienok podľa týchto VOP je porušujúca strana povinná zaplatiť Kancelárii zmluvnú pokutu vo výške 50,000 eur bez DPH (päťdesiattisíc eur), ktorej zaplatením nie je dotknutý nárok Kancelárie na náhradu škody vzniknutej porušením danej povinnosti.

6.     Trvanie a ukončenie

6.1     Trvanie. Trvanie vzťahu Kancelárie a Klienta je vždy definované osobitne v dohode medzi Zmluvnými stranami. Trvanie môže byť dohodnuté aj v rámcovej podobe, kedy je Klient oprávnený za rámcovo dohodnutých podmienok kedykoľvek požiadať Kanceláriu o poradenstvo.

6.2     Ukončenie. Vzťah Kancelárie a Klienta – tak ako je regulovaný Zákonom a advokácii a stavovskými predpismi Slovenskej advokátskej komory – trvá aj po splnení mandátu, po ukončení poskytovania právnych služieb, po ukončení spolupráce, alebo po akomkoľvek ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb alebo týchto VOP (ďalej len „Ukončenie“) minimálne v rozsahu zachovávania mlčanlivosti, Licenčných podmienok, referencií, a ďalších ustanovení týchto VOP alebo osobitne dohodnutej zmluvy, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po Ukončení. Ukončenie odstúpením zo strany Kancelárie je upravené v § 22 Zákona o advokácii.

6.3     Vrátanie plnení. Pri akomkoľvek Ukončení si Zmluvné strany už poskytnuté plnenia nevracajú (vrátane odmeny), ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

6.4     Nárok na peňažné plnenie. Nárok na peňažné plnenie za už poskytnuté služby alebo nárok na vrátanie peňažných prostriedkov ktorejkoľvek Zmluvnej strany vzniknutý pred Ukončením alebo vzniknutý v dôsledku Ukončenia daným Ukončením nezaniká a povinná Zmluvná strana ho uspokojí bezodkladne, najneskôr do 10 dní od Ukončenia.

7.     Záverečné ustanovenia

7.1     Rozhodné právo a jurisdikcia. Tieto VOP ako aj akékoľvek vzťahy a prípadné spory medzi Zmluvnými stranami sa riadia a vykladajú podľa slovenského práva. Výlučnú právomoc na rozhodovanie sporov medzi Zmluvnými stranami majú príslušné slovenské súdy. Zmluvné strany sa dohodli, že subsidiárne sa na tieto VOP ako aj akékoľvek ďalšie vzťahy a prípadné spory medzi Zmluvnými stranami použije Obchodný zákonník.

7.2     Licenčné podmienky vo VOP. Pre odstránenie pochybností platí, že tieto VOP sa vzťahujú na všetko Duševné vlastníctvo bez ohľadu na to, či daný predmet požíva ochranu podľa príslušných právnych predpisov alebo nie, pričom týmto predmetom bude poskytnutá maximálna právna ochrana v zmysle týchto VOP.

7.3     Zmena VOP. Kancelária je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto VOP a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom zmena je účinná zverejnením týchto VOP na Webstránke . Od ustanovení týchto VOP sa môžu Zmluvné strany odchýliť dohodou, vrátane dohody prostredníctvom emailu.

V Bratislave, 23. november 2022

Dagital Legal, s.r.o.